Ein Prosit's Food Truck

Sabato 26 ottobre


11.00 - 12.00: Paolo Parisi

12.15 - 13.15: Federico Sisti

13.30 - 14.30: Renato Bosco

14.45 - 15.45: Eugenio Roncoroni

16.00 - 17.00: Paolo Parisi

Domenica 27 ottobre 

11.00 - 12.00: Renato Bosco

12.15 - 13.15: Paolo Parisi

13.30 - 14.30: Renato Bosco

14.45 - 15.45: Eugenio Roncoroni

16.00 - 17.00: Paolo Parisi

Despar's Food Truck

Venerdì 25 Ottobre 

9.30 - 10.30: job on tour – lavora con noi

11.00 - 12.30: Enrico Giavon – cucina sana

15.00 - 16.30: Igor Peresson – Mattjas Sinigoi – Giuseppe Cordioli - sapori del nostro territorio

17.00 - 18.30: Igor Peresson – Mattjas Sinigoi – Giuseppe Cordioli - sapori del nostro territorio

 

Sabato 26 ottobre

9.30 - 10.30:  job on tour – lavora con noi

11.00 - 12.30: Enrico Giavon – cucina sana

15.00 - 16.30: Igor Peresson – Mattjas Sinigoi – Giuseppe Cordioli - sapori del nostro territorio

17.00 - 18.30: Igor Peresson – Mattjas Sinigoi – Giuseppe Cordioli - sapori del nostro territorio

Domenica 27 ottobre 

9.30 - 10.30:  job on tour – lavora con noi

 11.00 - 12.30:  Enrico Giavon –  cucina sana

15.00 - 16.30:  Igor Peresson – Mattjas Sinigoi – sapori del nostro territorio

17.00 - 18.30: Igor Peresson – Mattjas Sinigoi – Giuseppe Cordioli - sapori del nostro territorio